Příjem odpadu

V prostoru recyklačního centra JIVNO přijímáme stavební sutě, materiály z demolic a zeminy. Přijaté odpady kategorie O jsou dle zákona o odpadech ukládány dle druhu do určených prostor a průběžně zpracovávány na drtících a třídicích linkách s výstupem certifikovaného výrobku nebo předávány jiné oprávněné osobě.

DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ KATEGORIE O

  • 17 01 01 Beton, Železobeton
  • 17 01 02 Cihly
  • 17 05 04 Zemina a kamení
  • 17 05 06 Vytěžená hlušina
  • 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
  • AVP Asfalt vedlejší produkt – ZAS: znovuzískaná asfaltová směs dle vyhl. č. 130/2019 Sb.,ZAS – T1 a ZAS – T2

AVP – Asfalt vedlejší produkt: Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., jako zařízení ke zpracování odpadů formou recyklace, nesmíme přijímat asfalty s vyšší hodnotou než 25 mg/kg PAU v sušině (pouze tedy ZAS – T1 < 12mg/kg PAU a ZAS – T2 <25mg/kg PAU). Proto jsme nuceni požadovat rozbory na množství PAU do 25 mg/kg v sušině, při návozu asfaltu z jednotlivých zakázek. Asfalt tak splňuje požadavky na vedlejší produkt, proto se již nejedná o odpad kategorie O pod kódem 17 03 02 a neuvádí se ani v ročním hlášení o odpadech.

  • Aktuální ceník příjmu odpadů zasíláme na vyžádání na lumos@lumos.cz
  • Pro jednorázové či celoroční akce příjmu odpadů prosíme o zaslání objednávky se zákonně stanovenými náležitostmi na lumos@lumos.cz