Prodej recyklátů

Díky recyklaci drcením a tříděním stavebních odpadů zajišťujeme následný prodej recyklátů jejichž řízení výroby je certifikováno systémem managementu jakosti dle ISO a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Dochází tak k ekologickému využití jako velmi kvalitních materiálů používaných opět ve stavebním procesu.

Pro jednorázové či celoroční akce koupě recyklátů prosíme o zaslání objednávky se zákonně stanovenými náležitostmi na lumos@lumos.cz

Nabídka recyklátů

Směsný cihlový 0/8 mm

Směsný recyklát je vyroben předrcením a vytříděním stavební sutě. Kromě předrcených cihel obsahuje i příměs úlomků ostatních druhů zdiva, zatvrdlého maltového pojiva a úlomky betonu.

Drobná frakce 0-8 mm je vhodná pro použití do zásypů inženýrských sítí, kanalizačních sítí, obsypy vodovodů, kabelů a do náspů těles komunikace.

Směsný cihlový 8/63 mm

Směsný recyklát je vyroben předrcením a vytříděním stavební sutě. Kromě předrcených cihel obsahuje i příměs úlomků ostatních druhů zdiva, zatvrdlého maltového pojiva a úlomky betonu.

Větší frakce 8-63 mm je vhodná jako zásypový materiál pro podkladní vrstvy vozovek pozemních komunikací, terénní úpravy a další zemní práce. Používá se také pro výstavbu dočasné nebo trvalé drenážní vrstvy na staveništích.

Betonový 0/32 mm

Jemnější frakce betonového recyklátu je vhodná k zásypům inženýrských sítí, pod chodníky, k obsypům vodovodů, kanalizací, kabelů a do náspů těles komunikace. Tento recyklát má nižší nasákavost než směsný cihlový a lze jej dobře hutnit.

Betonový 0/63 mm

Tuto frakci recyklátu lze uplatnit jako náhradu štěrku pro podsypové a podkladové vrstvy jež zajišťují vyšší pevnost a také jako náhradu přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd za daných předpokladů.

Betonový 32/63 mm

Recyklát vyšších frakcí je vhodný pro vytváření drenážních prvků, konstrukcí podkladových vrstev komunikací a ostatních staveb. Může být použit také jako umělé kamenivo při vytváření podkladových vrstev, pro výstavbu a opravy živičných vozovek s větší zátěží.

Asfaltový 0/22 mm

Asfaltový recyklát je materiál získaný recyklací vrstev vozovky z asfaltových směsí/vedlejších produktů kvalitativní třídy ZAS – T1 nebo ZAS – T2 (znovuzískaná asfaltová směs s obsahem PAU do 25 mg/kg sušiny dle rozborů stanovených vyhláškou č. 130/2019 Sb.)

Recyklát je bez přidání pojiva využíván pro spodní podkladní vrstvy, pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, pro výrobu hutněných asfaltových vrstev a směsí stmelených hydraulickými a/nebo asfaltovými pojivy

Asfaltový 22/63 mm

Asfaltový recyklát je materiál získaný recyklací vrstev vozovky z asfaltových směsí/vedlejších produktů kvalitativní třídy ZAS – T1 nebo ZAS – T2 (znovuzískaná asfaltová směs s obsahem PAU do 25 mg/kg sušiny dle rozborů stanovených vyhláškou č. 130/2019 Sb.)

Recyklát je bez přidání pojiva využíván pro spodní podkladní vrstvy, pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, pro výrobu hutněných asfaltových vrstev a směsí stmelených hydraulickými a/nebo asfaltovými pojivy

Tříděná zemina 0/8 mm

Vytříděná výkopová zemina se používá pro terénní úpravy, tvorbu valů, rekultivaci pozemku apod. Nejedná se však o zahradnický substrát určený k zakládání porostů.